Sinonime cu litera G

G

gabarit n. volum, capacitate, di­mensiune

gafă f. greşeală, prostie, scrânteală, nesocotinţă, impoliteţe, jignire

gag n. glumă, spirit, banc, anec­dotă

gaiţă f. femeie guralivă, pisăloagă, bârfitoare, flecară

gaj n. v. amanet

gal m. francez, franţuz, celt

galant, -ă adj. 1. curtenitor, amabil, drăguţ, gentil, politicos, atent. 2. darnic, generos, culant, galanton. 3. amoros, sentimental

galantar n. vitrină, expoziţie

galanterie f. 1. curtenie, curtuoazie, amabilitate, gentileţe. 2. obiecte, mărunţişuri, îmbrăcăminte (în magazine)

galanton adj, v. darnic

gală f. 1.solemnitate, festivitate, sărbătoare, paradă. 2. competiţie, întrecere

galben n. monedă, ban, para

galben, -ă adj. 1. blond, bălai, şarg. 2. gălbejit, palid, pal, searbăd, cadaveric

galerie f. 1. tunel, canal, pasaj, gang, coridor. 2. muzeu, pinacotecă, colecţie. 3. balcon. 4. bară (la perdele). 5. asistenţă, suporteri, spectatori

galeş, -ă adj. drăgăstos, languros, duios, melancolic, nostalgic

galic, -ă adj. francez, galic, franţuzesc

galicism n. franţuzism

galimatie f. 1. amestec, încâlceală, încurcătură. 2. vorbărie (confuză), brambureală, flecăreală

galon n. firet, tresă

galop n. fugă, goană, alergătură

galopa vb. a fugi, a goni, a alerga, a o lua la picior

galopant, -ă adj. rapid, fulgerător

galvaniza vb. 1. a zinca, a zincui 2. (fig.) a însufleţi, a stimula, a mobiliza, a antrena, a activa, a dinamiza

gamă f. 1. serie, evantai, şir, suc­cesiune. 2. varietate, diversitate, felurime

gang n. culoar, coridor, tindă

gangrena f. rană (rea), putrefacţie, descompunere

ganglion m. umflătură, tumefiere

gangster m. bandit, tâlhar, crimi nai, escroc, hoţ

gara vb. a parca

garafă f. sticlă, butelie, şip

garaj n. remiză

garant, -ă m. f. chezaş, fideiusor, girant

garanta vb. a asigura, a chezăşui, a gira, a da garanţii

garantat, -ă adj. asigurat, sigur, neîndoielnic, precis, categoric, absolut

garanţie f. 1. gaj, gir, amanet, zălog, cauţiune. 2. chezăşie, asigu­rare, garantare

gară f. staţie

gard n. împrejmuire, îngrăditură, zaplaz, îngrădire, ocol

gardă f. 1. pază, veghe. 2. caraulă, strajă, paznic, planton, veghetor. 3. apărătoare, scut (la sabie)

garderob n. dulap, şifonier

garderobă f. 1. îmbrăcăminte. 2. vestiar

gardian m. 1. paznic, păzitor, supraveghetor. 2. poliţist, sergent, temnicer

gargară f. 1. dezinfectare. 2. (fig.) pălăvrăgeală, sporovăială, vorbărie

garnisi vb. v. împodobi

garnitură f. 1. accesorii, adaos, completare. 2. asortiment, ansamblu, set, grupaj. 3. ornament, podoabă. 4. tren

garou n. legătură, coardă

gastric, -ă adj. stomacal

gastronomie f. bucătărie, arta bucatelor

gaşcă f. v. grup

gata adj. 1. isprăvit, terminat, finisat. 2. pregătit, aranjat, gătit. 3. (adv.) aproape să, pe punctul de a, mai să…

gater n. fierăstrău, joagăr

gaură f. orificiu, bortă, cavitate, cavernă., scobitură

gavanos n. borcan, chisea

gaz n. 1. emanaţie, efluviu. 2. petrol

gaza vb. a otrăvi, a intoxica, a sufoca

gazdă f. amfitrion

gazetar m. ziarist, publicist, jurna­list

gazetă f. ziar, jurnal, cotidian, foaie

gazetăresc, -ească adj. jurnalistic, publicistic, informativ, superficial

gazetărie f. ziaristică, jurnalism

gazon n. iarbă, peluză

gazos, -oasă adj. volatil, evaporabil

gazorniţă f. opaiţ, lampă

gagăuţă m. prostănac, bleg, fleţ, neghiob, gogoman

găinar m. potlogar, hoţ, pungaş, coţcar, borfaş, şarlatan, escroc

găinărie f. 1. coteţ. 2. potlogărie, hoţie, învârteală

găitan n. ceapraz, şiret, firet, şnur, brandeburg

gălăgie f. tărăboi, balamuc, larmă, zgomot, zarvă, hărmălaie, vacarm

gălăgios, -oasă adj. zgomotos, scandalagiu, certăreţ, limbut

gălbejeală f. paloare, paliditate, lividitate

gălbeni vb. a păli, a se ofili, a se usca, a se veşteji

gălbinare f. icter, hepatită

gălbui, -ie adj. şofrăniu, chihlimbariu

găleată f: căldare, cazan, vas

găligan m. vlăjgan, zdrahon, na­milă, matahală

găman m. v. lacom

gămălie f. măciulie

găoace f. coajă, cochilie

gărgăun m. 1. bărzăun. 2. (pl.) toane, capricii, fumuri, extravaganţă

găselniţă f. v. soluţie

găsi vb. 1. a afla, a descoperi, a dibui. 2. a născoci, a izvodi, a inventa, a imagina, a gândi, a elabora, a concepe, a plăsmui, a proiecta, a zămisli. 3. a exista, a se afla, a fi, a sta, a se vedea. 4. a aprecia, a considera, a crede, a opina

găsire f. v. descoperire

găteală f. podoabă, dichis, di­chiseală, zorzoane

gătej n. vreasc, surcea, surcică, uscătură

găti vb. 1. a (se) aranja, a (se) dichisi, a (se) împodobi, a (se) ferchezui. 2. a decora, a orna, a înfrumuseţa, a pavoaza. 3. a prepara, a face, a bucătări, a pregăti

găunos,-oasă adj. 1. scorburos, scobit, deşert. 2. gol, sec, spart

găuri vb. 1. a perfora, a străpunge, a sparge, a sfredeli, a borteli. 2. a (se) rupe, a (se) uza, a^se) zdrenţui. 3. a se caria, a se strica

găvan n. 1. scobitură, adâncitură, cavitate, gaură. 2. strachină, blid. 3. borcan, chisea. 4. deluşor, movilă, dâmb, dolmă, coastă

găzdui vb. a adăposti, a primi, a caza, a încartirui, a da sălaş

gâde m. călău, casap, ucigaş, gealat

gâdila vb. (fig.) a măguli, a linguşi gâfâi vb. a pufăi, a sufla (greu), a răsufla

gâlcă f. umflătură, nod, inflamaţie, gâlmă

gâlceavă f. ceartă, conflict, deza­cord, diferend, discordie, disensiune, animozitate, neînţelegere, dispută, scandal, vrajbă, pricină, dihonie, învrăjbire

gâlcevi vb. v. certa

gâlci m. amigdalită

gând n. 1. idee, cugetare, cugeţ, judecată, reflecţie, concepţie, convingere, vedere, opinie. 2. minte, raţiune, socoteală, calcul, intenţie, proiect, imaginaţie, fantezie, în­chipuire. 3. voie, voinţă, plac, dorinţă, aspiraţie. 4. îndemn, povaţă, sfat, îndrumare, orientare

gândac m. libarcă, şvab, cărăbuş gândi vb. 1. a cugeta, a chibzui, a judeca, a reflecta, a medita, a raţiona. 2. a aprecia, a cântări, a considera, a crede. 3. a concepe, a imagina, a crea, a închipui, a elabora, a născoci, a proiecta, a plănui. 4. a bănui, a ghici, a întrezări, a presupune, a prevedea. 5. a voi, a dori, a intenţiona

gândire f. 1. cugetare, reflecţie, meditare, judecată, chibzuire, concepţie, deliberare, cumpănire. 2. cuget, intelect, conştiinţă, raţiune, minte, spirit, suflet, for interior

gânditor,-oare adj. 1. îngândurat, preocupat, absorbit, absent, medita­tiv, reflexiv, visător. 2. (s.) cugetător, filozof

gânganie f. gâză, goangă, insectă, gândac

gângav, -ă adj. bâlbâit, gângăvit

gângăveală f. bâlbâială, bolboro­seală, bâlbâire

gârbaci n. bici, cravaşă

gârbov, -ă adj. încovoiat, cocoşat, ghebos, gârbovit, cocârjat, curbat

gârbovi vb. v. încovoia

gârlă f. 1. pârâu, ponor. 2. (adv. fig.) mult, din belşug, berechet

gât n. 1. grumaz, gâtlan. 2. (fig.) duşcă, înghiţitură, sorbitură

gâtiţă f. v. gâtlej

gâtlej n. laringe, beregată, esofag, gâtiţă

gâtui vb. 1. a sugruma, a strangula, a jugula, a suguşa. 2. a înăbuşi, a sufoca, a reprima, a împiedica, a curma. 3. a se îngusta, a se strâmta, a se subţia, a se reduce

gâză f. gânganie, insectă, goangă, muscă

gealat m. călău, gâde

gealău n. rindea

geam n. 1. fereastră. 2. sticlă, lentilă, monoclu

geamantan n. valiză, cufăr

geamăn, -ă adj. 1. născut deodată. 2. (fig.) identic, acelaşi, similar

geamăt n. scâncet, vaiet, suspin, icnet, oftat, tânguire

geambaş m. 1. negustor, samsar (de cai). 2. şarlatan, hoţ, escroc geamgiu m. sticlar

geamie f. moschee, mecet

geamlâc n. ferestruică, gemuleţ, vitraliu

geană f. pleoapă

geantă f. servietă, mapă, poşetă, taşcă

gel n. piftie

gelatină f. piftie, gel

gelatinos, -oasă adj. vâscos, cleios

gelos, -oasă adj. 1. bănuitor, temător, suspicios, zuliar. 2. invidios, pizmaş, ranchiunos

gelozie f. 1. temere, bănuială, suspiciune. 2. ciudă, invidie, pică, necaz, ranchiună

gelui vb. a rindela, a netezi, a făţui, a lustrui

gem -marmeladă, magiun

geme vb. 1. a se tângui,”a se lamenta, a suspina, a se văita. 2. a fi supraîncărcat, a fi plin

geminat, -ă adj. împerecheat, pereche, îngemănat

gemă f. cristal

gen n. 1. fel, mod, soi, tip, varie­tate, categorie, clasă. 2. manieră, stil, chip, caracter, sens. 3. specie, grup, diviziune, sistem

genealogie f. spiţă, ascendenţă, înrudire

genera vb. a produce, a cauza, a declanşa, a naşte, a crea, a isca, a face, a pricinui

general, -ă adj. 1. comun, obştesc, colectiv, public. 2. unanim, total, universal

generalitate f. totalitate, ansamblu, universalitate

generaliza vb. 1. a totaliza, a sintetiza. 2. a universaliza, a extinde

generalmente adv. totalmente, în general, în ansamblu, în genere

generalisim m. arhistrateg, co­mandant suprem

generator, -oare adj. producător, dătător, creator

generaţie f. descendenţă, rând, serie(de oameni), spiţă, neam

generos, -oasă adj. darnic, mărinimos, inimos, culant, galant, nobil

generozitate f. mărinimie, dărnicie, largheţe, caritate, omenie

geneză f. 1. origine, gnosă. 2. naştere, facere, apariţie, ivire, creaţie

genotip n. germen, plasmă germi­nativă

genial, -ă adj. supradotat, ex­cepţional, suprainteligent, ieşit din comun

geniu n. dar excepţidhal, talent imens

genocid n. masacru, carnaj, exter­minare

gentil, -ă adj. amabil, curtenitor, politicos, drăguţ, galant

gentileţe f. amabilitate, politeţe, atenţie, curtoazie, drăgălăşenie

gentilom m. nobil, aristocrat, magnat

genţiana f. ghinţură

genuflexiune f. 1. îngenunchere. 2. (fig.) ploconeală, obedienţă, su­punere

genuin, -ă adj. natural, curat, pur, veritabil

genune f. prăpastie, abis, hău

geometric, -ă adj. regulat, perfect

geometru m. topograf

geotropism n. adaptate, acomo­dare

ger n. îngheţ, frig mare

gera vb. a administra, a conduce, a îngriji

gerar m. ianuarie

german, -ă m. f. neamţ, nemţoaică

germanofil, -ă adj. filogerman, neamţofil

germen n. 1. embrion, sămânţă. 2. (fig.) izvor, sursă, origine

germina vb. a încolţi, a ieşi, a apărea, a răsări

germinaţie f. încolţire, ieşire, ră­sărire, apariţie

geros, -oasă adj. (foarte) rece, îngheţat, friguros, glacial

gest n. atitudine, purtare, compor­tare

gestaţie f. sarcină

gestionar m. responsabil, şef, administrator

gestiune f. administrare, îngrijire, conducere

get m. dac, traco-dac

get-beget adv. adevărat,, neaoş, veritabil, autentic, sadea

gheară f. 1. unghie. 2. cârlig

gheată f. pantof, papuc, botină gheaţă f. grindină, piatră

gheb n. cocoaşă

ghebos,-oasă adv. 1. cocoşat, gheboşat. 2. gârbov, gârbovit, încovoiat

gheenă f. infern, iad

ghemotoc n. cocoloş, mototol, ghem, boţ

ghemui vb. a se ţhirci, a se strânge, a se contracta, a se aduna, a se încovriga

gherghină f. dalie

gherlă f. închisoare, arest, temniţă, ocnă, puşcărie

gheţuş n. polei, lunecuş

ghes n. 1. ghiont, cot. 2. imbold, îndemn, stimul

gheşeft n. afacere, ciubuc, aran­jament, învârteală

gheţar m. 1. aisberg. 2. sloi

ghici vb. 1. a intui, a întrevedea, a prevedea, a sesiza, a întrezări, a bănui. 2. a afla, a descoperi, a înţelege. 3. a prezice, a prevesti, a devină, a proroci

ghicitoare /: cimilitură, şaradă

ghicitor m. prezicător, oracol, astrolog, proroc

ghid m. călăuză, îndreptar, cice­rone, busolă

ghida vb. a călăuzi, a conduce, a orienta, a îndruma

ghiduş m. v. bufon

ghiduşie f. 1. glumă, năzbâtie, poznă, ştrengărie. 2. farsă, festă, păcăleală, renghi, şotie

ghiers n. melodie, viers, ton

ghiftui vb. a se îmbuiba, a se îndopa, a se sătura

ghimirlie f. cocioabă, căsuţă, bordei

ghimpe f. 1. ciulin, scai, scaiete, spin, ţeapă, mărăcine. 2. (fig.) necaz, neajuns, supărare. 3. ironie, sarcasm, critică, venin

ghinion n. nenoroc, neşansă, ceas rău

ghinionist, -ă adj. nenorocos, păgubos

ghioagă f. măciucă, ciomag, bâtă

ghiol n. 1. nămol. 2. baltă, iezer, heleşteu

ghiont n. brânci, îmbrânceală, buşeală

ghionti vb. v îmbrânci

ghiotura f. grămadă, mulţime

ghips n. ipsos

ghirlandă f. cunună, coroană, îm­pletitură

ghiveci n. 1. oală, glastră, vas. 2. amestec, amestecătură, mixtură ghivent n. filet

ghizd n. colac, margine

ghizdav, -ă adj. v. frumos

gigant m. uriaş, enorm, colos, namilă

gigantic, -ă adj. colosal, enorm, imens, măreţ, formidabil, fabulos, fenomenal, uimitor, uluitor, teribil

gimnastică f. antrenament, exer­ciţiu (fizic), mişcare

gineceu n. 1. pistil. 2. harem

ginecolog m. mamoş, obstretician

gingaş, -ă adj. 1. delicat, fin, graţios, fragil, suav, firav, plăpând, sensibil. 2. dificil, pretenţios, mof­turos, anevoios

gingăşie f. V. delicateţe

gintă f. neam, popor, norod

gir n. garanţie, cauţiune, asigurare

gira vb. a garanta, a asigura, a chezăşui

girant, -ă m. f. remitent, garant

giratoriu, -ie adj. circular, rotitor

giraţie f. rotaţie, rotire

gireadă f. grămadă, maldăr, şiră, morman

giruetă f. anemoscop

giugiuleală^ v. alintare

giulgiu n. linţoliu, sovon, pânză

giuvaer n. bijuterie, podoabă, odor

giuvaergiu m. bijutier, argintar

glacial, -ă adj. 1. îngheţat, polar. 2. rece, distant, neprietenos, rezervat

glaciar n. pleistocen

glaf n. pervaz, prichici

glandă f. v. organ

glanţ n. poleială

glas n. 1. voce, ton, timbru, viers. 2. grai, vorbă, cuvânt, limbă

glastră f. ghiveci, oală, vas, vază

glazură f. luciu, lac, email, glanţ, lustru

glăsui vb. v. vorbi

glie f. 1. pământ, ogor, ţarină. 2. ţară, patrie

gligan m. 1. mistreţ, porc sălbatic.

  1. găligan, huidumă, matahală
  2. glisant, -ă alunecos, lunecos gloabă f> 1. mârţoagă, dârloagă,

dabilă. 2. bir, impozit, amendă

gloată f. mulţime, ceată, buluc, grămadă, pâlc, adunătură, plebe, vulg

glob n. 1. sferă, rotogol, crug. 2. pământul, lumea, mapamondul

global, -ă adj. total, complet, de­plin, pe de-a-ntregul, totalmente

globular, -ă adj. sferic, rotund

glod n. mâl, noroi, nămol, mocirlă, tină

gloduros, -oasă adj. 1. mâlos, noroios, nămolos, mocirlos. 2. bolo­vănos, pietros, bolovănit

glonţ – proiectil, plumb, cartuş

glorie f. 1. mărire, onoare, slavă, grandoare, strălucire. 2. laudă, elogiu, cinstire, omagiu, preamărire.

  1. faimă, celebritate, reputaţie, prestigiu, renume

glorifica vb. v. preamări

glorios,-oasă adj. 1. victorios, eroic, biruitor, învingător. 2. preamărit, slăvit, proslăvit, strălucit, faimos

glosa vb. 1. a explica, a lămuri. 2. a adnota, a comenta, a parafraza glosar n. vocabular, lexic, lexicon glosă f. explicaţie, adnotare, co­mentariu, notă

glucid n. zahăr

glugă f. capişon

glumă f. 1. spirit, calambur, băşcălie. 2. umor, ironie, haz, ghiduşie. 3. farsă, poznă, festă, păcăleală, năzbâtie, ştrengărie

glumeţ, -eaţă adj. hazliu, poznaş, spiritual, comic, hâtru, mucalit, şugubăţ, ghiduş, mehenghi, şăgalnic

glumi vb. a face haz, a spune glume, a şugui, a şodi, a vorbi în dodii

gnomic, -ă adj. sentenţios, aforis­tic, moralist

gnoseologie f. epistemiologie, teoria cunoaşterii

goană f. 1. fugă, alergare, cursă, viteză. 2. hăituială, stârnire, haită. 3. împreunare, montă, gonire

goangă f. insectă, gânganie, gâză, hexapod

goarnă f. trompetă, trâmbiţă

godac m. purcel

godeu n. cută, creţ, pliseu, pliu goeland m. pescăruş

gofra vb. a plisa, a face cute

gogi vb. v. boli

gogoaşă f. 1. pancovă, craflă. 2. cocon, crisaldă. 3. (fig.) minciună, născoceală, poveste, neadevăr

gogoman m. v. nătăfleţ

gogomănie f. v. neghiobie

gogonat, -ă adj. v. umflat

gol, goală adj. 1. dezbrăcat, despuiat, nud, dezgolit, golaş. 2. deşert, sec, pustiu, necultivat, nelocuit, nepopulat. 3. golit, secat, vid, fără conţinut, neocupat, liber, slobod. 4. (s.) lacună, lipsă

golan m. derbedeu, haimana, huligan, vagabond, teleleu, coate- goale

golaş, -ă adj. gol, pleşuv, desfrun­zit, despădurit

golănie f. mojicie, necuviinţă, obrăznicie, măgărie

goli vb. 1. a deşerta, a descărca, a vida. 2. a elibera, a evacua, a seca. 3. a dezbrăca, a despuia, a jefui, a prăda

goliciune f. nuditate, golătate;(fig.) sărăcie, lipsuri

gologan m. ban, franc, para, pitac, sfanţ, arginţi, capital

gonaci m. hăitaş, gonaş, bătăiaş, fugău

goni vb. 1. a alerga, a fugi, a o lua la picior. 2, a fugări, a hăitui, a mâna, a alunga, a izgoni, a ostraciza. 3. a (se) împerechea, a (se) împreuna

gonoree f. blenoragie

gorgan n. deal, movilă, dâmb

gornist m. trompetist, trompet, trâmbiţaş

gorun m. stejar

gospodar m. proprietar, adminis­trator, stăpân, cârmuitor, chivernisitor

gospodăreşte adv. cu chibzuială, judicios, bine gândit, convenabil

gospodări vb. a administra, a chivernisi, a conduce, a cârmui

gospodărie f. familie, cămin, menaj, posesiune, acareturi

gospodină f. casnică, menajeră grabă f. 1. zor, viteză, repezeală, iuţeală, rapiditate. 2. urgenţă, nerăbdare, precipitare, pripă, pripire

grabnic, -ă adj. 1. iute, repede, rapid, neîntârziat. 2. imediat, curând, îndată, prompt. 3. urgent, presant

grad n. 1. nivel, stadiu, treaptă. 2. rang, funcţie, poziţie

grada vb. 1. a marca, a diviza, a indica. 2, a doza, a nuanţa, a echilibra

gradat, -ă adj. 1. treptat, progresiv, succesiv. 2. dozat, nuanţat, măsurat

gradaţie f. diviziune

grafic’/7. diagramă, schemă

grafie f. scriere, scris, scriitură

grafit n. plombagină

grai n. 1. limbaj, vorbire, ex­primare, limbă. 2. idiom, dialect, subdialect. 3. glas, voce, cuvânt; verb, rost

grajd n. staul, sălaj, poiată, pătul, serai

gramafon n. patefon

grandilocvent, -ă adj. afectat, em­fatic, retoric, pompos, patetic, bom­bastic, preţios

grandilocvenţă f. emfază, reto­rism, patos, manierism, preţiozitate

grandios, -oasă adj. măreţ, im­pozant, maiestuos, impunător, mag­nific, imens, semeţ, monumental, splendid, strălucit, falnic

grandoare f. măreţie, monu­mentalitate, splendoare,’ strălucire, fast

grandoman, -ă adj. înfumurat, megaloman, îngâmfat, infatuat, în­crezut, semeţ

grandomanie f. v. înfumurare granit n. (fig.) tărie, forţă, duritate

graniţă f. 1. frontieră, hotar, mar­gine, limită. 2. limită, demarcaţie, zăgaz, barieră

granular, -ă adj. v. granulos

granuîom n. nodul, chist, flegmon

granulos, -oasă adj. grăunţos, granular, grunjos, grunzuros

grapă f. boroană, colţar

gras, -ă adj. 1. corpolent, dolofan, rotofei, obez, gros, voluminos, plin, trupeş. 2. unsuros, uleios, onctuos, uns, untos. 3. fecund, fertil, mănos, roditor, îmbelşugat

gratie f. zăbrea, ostreţ, roştei

gratifica vb. a răsplăti, a recom­pensa, a premia

gratificaţie f. recompensă, primă, premiu

gratis adv. gratuit, degeaba, fără plată, pe nimic

gratitudine f. recunoştinţă, mulţu­mire

gratuit,-ă adj. 1. gratis, degeaba, fără plată. 2. inutil, nejust, ne­întemeiat

gratula vb. a felicita, a lăuda

graţia vb. a ierta, a absolvi, a amnistia

graţie f. 1. farmec, gingăşie, drăgălăşenie, şarm, fineţe. 2. mlădiere, svelteţe, supleţe. 3. eleganţă, nuri, atracţie. 4. favoare, avantaj, ajutor. 5. (prep.) datorită, mulţumită

graţios,-oasă adj. gingaş, fin, delicat, suav, elegant, mlădios, suplu, zvelt

grav,-ă adj. 1. primejdios, pericu­los, acut, serios, sever. 2. solemn, important, marţial. 3. adânc, gros, profund, cavernos

grava vb. a întipări, a înscrie, a scrijeli

gravidă f. însărcinată, borţoasă, grea

graviditate f. sarcină, maternitate

gravita vb. a tinde, a se roti, a se concentra, a se aduna

gravitate f. 1. importanţă, seriozi­tate, primejdie, pericol. 2. solem­nitate, rnorgă, importanţă. 3. profunzime, adâncime

gravitaţie f. atracţie universală

grăbi vb. 1. a iuţi, a accelera, a zori, a presa, a ‘ urgenta. 2. a precipita, a pripi, a devansa

grăbit, -ă adj. grabnic, iute, zorit, precipitat, rapid, repede, accelerat

grădinar m. horticultor, florar

gpăi vb^a vorbi, a zice, a spune, a glăsui, a cuvânta, a comunica –

grăitor, -oare adj. convingător, concludent, edificator, decisiv, eloc­vent

grămadă f. 1. vraf, maldăr, mor­man, movilă, aglomerare, teanc, purcoi, strânsură. 2. mulţime, duium, puhoi, sumedenie, ceată, buluc, droaie, grup, şir, gloată

grămădeală f. îmbulzeală, aglo­meraţie, afluenţă, înghesuială, aflux

grămătic m. diac, pisar, scrib, scriitor, uricar

grăpa vb. a mărunţi, a boroni

grăpiş adv. v. târâş

grăsan, -ă adj. rotofei, dolofan, bucălat, grăsuţ, durduliu, plin, rotund

grăsime f. untură, unsoare

grăsuţ, -ă adj. v. grăsan

grătar n. grilă

grăunte m. bob, boabă, granulă, mişină

greaţă f. (fig.) dezgust, silă, aversiune, scârbă, repulsie, lehamite

grefa vb. a transplanta

grefă f. transplant

greoi,-oaie adj. 1. lent, încet, moale, molâu, zăbavnic. 2, dificil, anevoios, încâlcit, confuz. 3. stângaci, neîndemânatic, încurcat

gresa vb. a unge, a lubrefia

gresie f. cute

greşeală f. 1. abatere, eroare, culpă, vină, păcat, vinovăţie, smin­teală, rătăcire. 2, inexactitate, incorectitudine. 3. gafă, prostie. 4. defect, cusur, neajuns, meteahnă, hibă, scădere, viciu

greşi vb. 1. a se înşela, a da greş. 2, a confunda, a încurca, a sminti, a rătăci. 3. a păcătui, a călca legea

greşit, -ă adj. 1. incorect, eronat, inexact, smintit, fals, nefondat. 2. rău, nepotrivit, prost, stricat

greţos, -oasă adj. v. dezgustător

greu, grea adj. ,adv. 1. masiv, mare, voluminos, dens, încărcat. 2. apăsător, copleşitor, înăbuşitor. 3. dificil, anevoios, complicat. 4. ne­plăcut, dezgustător, nesuferit, res­pingător, urât. 5. aspru, câinesc, tulbure. 6. grav, periculos, rău, brutal, dur. 7. serios, important, însemnat, preţios

greutate f. 1. povară, sarcină, încărcătură, pondere. 2. dificultate, piedică, oprelişte, impas, neajuns, nevoie, obstacol. 3. apăsare, nelinişte, necaz, suferinţă, efort, osteneală. 4. (fig.) prestanţă, influenţă, trecere, prestigiu, putere, faimă, înrâurire

gri adj. cenuşiu, sur, fumuriu, plumburiu

grijanie f. cuminecătură, îm­părtăşanie

grijă f. 1. teamă, frământare, preocupare, nelinişte, îngrijorare, temere, aprehensiune. 2. atenţie, precauţie, prevedere, circumspecţie, prudenţă, luare-aminte, băgare-de- seamă,’ vigilenţă. 3. interes, sinchiseală, scrupul, migală, meticu­lozitate, minuţie. 4. ocrotire, protecţie, pază, scut, oblăduire, supraveghere

grijuliu, -ie adj. atent, prudent, circumspect, prevăzător, precaut, preocupat, vigilent

grilă f. grătar, sită

grimasă f. schimonoseală, strâm­bătură, scălâmbătură, rictus

grimă f. machiaj, machiere

grind n. v. deal

grindă f. bârnă, bară, stâlp, po- ciumb

grindei n talpă, fus, osie

grindină f. piatră, gheaţă

gripat, -ă adj. 1. răcit. 2. blocat, oprit (motorul)

griv, -ă adj. v. pestriţ

grizat adj. ameţit, beat, turmentat

grânar n. hambar, pătul, jitriiţă, magazie

grâne pl. 1. holde, lanuri. 2. cereale, bucate, pâine

groapă f. 1. scobitură, adâncitură, bortă. 2. mormânt. 3. râpă, surpătură, scufundătură

groază f. 1. spaimă)’frică, teroare, înfiorare, oroare. 2. mulţime, duium, potop, puhoi, puzderie, sumedenie

groaznic, -ă adj. 1. îngrozitor, înfiorător, înspăimântător, înfri­coşător, teribil, oribil. 2. colosal, extraordinar, fenomenal, formidabil, năpraznic, straşnic. 3. tare, mult, foarte, extrem. 4. urât, abominabil, dezgustător, terifiant

grobian, -ă adj. v. necioplit

grohăi vb. a guiţa, a grohoti

grohot n. 1. grohăit, guiţat. 2. pietriş, grohotiş, bolovăniş

grohotiş n. pietriş, prund, grohot, bolovăniş

gros,-oasă adj. 1. mare, volumi­nos, imens, masiv. 2. compact, dens, izolant; protector. 3. grav, profund, adânc, cavernos

grosolan, -ă adj. 1. brut, necizelat, nelucrat, neşlefuit, nefinisat, bu- tucănos. 2. bădăran, primitiv, incult, mitocan, mojic, impertinent, nedelicat, mârlan, vulgar, grobian, ordinar, ţopârlan, mocofan

grosolănie f. v. mojicie

grotă f. peşteră, cavernă, cata­combă

grotesc, -ească adj. burlesc, caraghios, parodic, ridicol

grozav,-ă adj. 1. groaznic, fioros, cumplit, înfiorător, oribil, teribil, atroce, crunt, infernal, înspăi­mântător, straşnic. 2. colosal, extra­ordinar, fenomenal, formidabil, excepţional, fabulos, nemaipomenit, negrăit, nespus, uimitor, straşnic, tare, extrem

grozăvenie f. grozăvie

grozăvi vb. v. făli

grozăvie f. 1. nenorocire, calami­tate, oroare, flagel, dezastru, năpastă, prăpăd, pustiire, sinistru,

urgie. 2. cruzime, monstruozitate, barbarie, ferocitate, neomenie, violenţă, sălbăticie. 3. mulţime, potop, buluc, duium, puhoi, grămadă, puzderie

grui n. colină, deluşor, movilă, pisc, măgură

gruie f. macara, muflă

grumaz n. 1. gât, gâtlan, junghetură. 2. ceafă, cerbice, gârbiţă

grunzuros, -oasă adj. 1. granulos, zgrunţuros, rugos. 2. aspru, scorţos

grup n. 1. ceată, bandă, buluc, cârd, droaie, gloată, trupă, grămadă, pâlc, stol. 2. clasă, categorie, grupare, tagmă, tabără, castă, facţiune

grupa vb. 1. a aduna, a reuni, a comasa, a strânge, a asambla, a asocia. 2. a aranja, a clasifica, a distribui, a ordona, a orândui, a sistematiza, a repartiza

grupare f. v. grup

grupă f. unitate, grup, ceată, trupă, pâlc, stol

gudron n. catran, zeft

gudura vb. v. linguşi

guiţa vb. a grohăi, a coviţa

gumă f. 1. radieră. 2. cauciuc, elastic

gunoi n. 1. murdărie, impuritate, goz. 2. bălegar, îngrăşământ. 3. (fig.) lichea, otreapă, lepădătură

guraliv, -ă adj. vorbăreţ, limbut, flecar, palavragiu, gureş

gură f. 1. rost, buze, bot; (peior.) rât, flit, meliţă, papagal, clanţă, moară. 2. sărut, sărutare, pupătură. 3. înghiţitură, sorbitură, duşcă, gât, îmbucătură, muşcătură. 4. articulaţie, glas, voce. 5. ceartă, scandal, vrajbă, sfadă. 6. deschidere, gaură, orificiu

gureş, -ă adj. v. guraliv

gurgui n. mamelon, sfârc

guriţă f. sărut, sărutare

gurmand, -ă adj. lacom, mâncău, pofticios, mâncăcios

gust n. 1. sensibilitate, simţ (estetic), stil, ţinută. 2. înclinaţie,’ preferinţă, predispoziţie, pornire. 3.

poftă, plăcere, dorinţă, capriciu, toane, extravaganţă

gusta vb. 1. a încerca, a degusta, a cerceta. 2. a aprecia, a preţui, a-i plăcea. 3. a dejuna, a prânzi, a mânca (frugal)

gustare f. 1. aperitiv. 2. dejun, prânz

gustat,-ă             apreciat, preţuit,

plăcut

gustos, -oasă adj. delicios, plăcut, atrăgător, apetisant, savuros, sucu­lent, picant

guşă f. 1. bărbie. 2. basedov. 3. gât, beregată, gâtlej

guşter m. şopârlă

gută f. 1. podagră. 2. apoplexie, paralizie, dambla

guturai n. catar, coriză, rinită, troahnă

gutural, -ă adj. velar

guvern n. consiliu de miniştri, cabinet, executivul

guverna vb. 1. a conduce, a cârmui, a dirigui, a administra, a chivernisi, a ocârmui. 2. a orienta, a îndruma

guvernamental, -ă adj. oficial, administrativ

guvernant m. conducător, şef, ocârmuitor

guvernantă f. bonă, educatoare, şvester, îngrijitoare

guvernare f. 1. conducere, ad­ministrare, diriguire, cârmuire, chiver- nisire. 2. regim, sistem politic

guvernator m. cârmuitor, şef, administrator, ocârmuitor

guvernământ n. regim, sistem politic, guvernare

guvidie f. glăvoacă

guzgan m. şobolan, chiţcan, hâr- ciog, popândău

Comments are closed.