Sinonime cu litera H

H

habar n. grijă, preocupare

habitat n. Biotop

habotnic, -ă adj. bigot

hac n. 1. (reg.)piedică, obstacol. 2. (reg.) cui

hachiţă f. v. capriciu

hadâmb m. v. eunuc

hagialâc n. (rar.)pelerinaj

hagiu m. (înv.)pelerin

hahaleră f. v. secătură

haham m. rabin

hai! interj, v. haide!

haidamac m. v. Haimana

haidău m. v. haimana

haide! interj. I.vino, hai. 2. dă-i drumul, să pornim

haiduc m. (înv.) v. Pandur

haihui adv. v. Razna

haimana f. derbedeu, vagabond, puşlama, lichea, golan, naidău, pierde-vară, fluieră-vânt

hain, -ă adj. v. rău

haină f. îmbrăcăminte, veşmânt, strai, veston, surtuc, sacou

haită f. 1. grup, ceată, turmă, gloată. 2. câine, potaie, căţea

hal n. stare, aspect, înfăţişare, situaţie, împrejurare

halal! interj, bravo!

halat n. 1. capot, haină lungă. 2. unealtă, sculă

hală f. 1. sală. 2. Piaţă

halbă f. pahar de bere

halcă f. bucată, ciosvârtă, hartan

haleală f. (fam.) v. mâncare

halima f. v. păţanie

halo n. aureolă, cerc, luminos

halt! interj, v. stop

haltă f. staţie, oprire, popas

halteră f. Greutate

halucinaţie f. vedenie, nălucire, năzărire, fantasmă, iluzie

ham n. harnaşament, echipament

hamal m. cărător, salahor, tregher

hamalâc n. muncă (grea), treabă (istovitoare)

hambar n. grânar, magazie, siloz

han1 m. şef, căpetenie, comandant (tătar)

han2 n. ospătărie, birt, făgădău

handicap n. 1. dezavantaj, ne­ajuns, impas. 2. greutate, piedică, balast

hang n. v. ison

hangar n. garaj, hală

hanger n. pumnal, cuţit, şiş

hangiu m. ospătar, birtaş

hanţă f. 1. haină, strai, zdreanţă. 2. gură-spartă, flecar

haos n. 1. dezordine, debandadă, confuzie, babilonie, harababură. 2. abis, hău, genune

haotic, -ă adj. confuz, încâlcit, dezordonat, încurcat

hap n. bulin, pilulă

hapcă f. (în expr.) cu hapca = 1. cu forţa, cu de-a sila, pe nedrept, hoţeşte. 2. cu nemiluita, fără număr, cu rostopală

haplea m. v. nătărău

hapsân, -ă adj. 1. hain, câinos, crud, odios, răutăcios. 2. lacom, hrăpăreţ, avar, zgârcit, harpagon

har n. 1. dar, talent, măiestrie. 2. inspiraţie, facultate, disponibilitate

harababură f. dezordine, în­vălmăşeală, haos, babilonie, aiureală

harachiri n. sinucidere, autosacrificare

haraci n. v. tribut

harap m. negru, maur, african

harapnic n. bici

harbuz m. pepene-verde, lubeniţă

harcea-parcea adj. sfâşiat, distrus, nimicit, făcut praf, desfiinţat

harem n. serai

harnaşament n. v. ham

harnic, -ă adj. muncitor, activ, sârguincios, vrednic, destoinic, asiduu, zelos, silitor, neobosit, dili­gent, laborios

harpagon m. v. zgârcit

harpie f. v. dihanie

hartan m. v. halcă

harţă f. v. ceartă

hat n. răzor, hotar

hatâr n. 1. v. plăcere. 2. v. favoare

hatman m. spătar

havaiană f. chitară

havai, -e adj. albastru, azuriu, bleu

havană f. ţigară de foi

havuz n. arteziană

haz n. 1. veselie, glumă. 2. umor, spirit, duh. 3. farmec, graţie, atracţie

hazard n. întâmplare, soartă, destin, loterie

hazarda vb. a risca, a se încumeta, a se aventura, a se expune

hazliu, -ie adj. vesel, spiritual, glumeţ, şugubăţ, amuzant, hazos, mucalit, comic

hazna f. cloacă

hazos, -oasă adj. v. hazliu

hăbăuc, -ă adj. v. năuc

hăcui vb. v. ciopârti

hăitaş m. gonaş, bătăiaş, mânător

hăitui vb. v. goni

hăituiala f. fugărire, goană, stârni­re, gonire

hălăciugă f. v. desiş

hălădui vb. 1. a trăi, a sălăşlui, a locui. 2. a izbuti. 3. a înainta, a merge, a propăşi

hămăi vb. a lătra

hămesit, -ă adj. 1. lihnit, înfometat, flămând. 2. lacom, nesăţios

hărăzi vb. 1. a destina, a sorti, a meni, a hotărî. 2. a acorda, a da, a dona, a dărui

hărmălaie f. larmă, gălăgie, zgo­mot, zarvă, tărăboi, tămbălău, vuiet, balamuc, tam-tam, tapaj

hărnicie f. sârguinţă, râvnă, zel, vrednicie, silinţă, asiduitate, diligenţă, destoinicie

hărtăni vb. v. rupe

hărţui vb. 1. a necăji, a cicăli, a întărâta, a sâcâi, a tachina, a zădărî, a suci şi răsuci. 2. a lupta, a se încăiera, a se înfrunta

hărţuială f. harţă, încăierare, confruntare

hărţuit, -ă adj. v. sâcâit

hăt adv. tare, foarte, mult şi bine

hăţuri n. pi. frâu, dârlogi

hăţiş n. desiş, mărăciniş, sihlă, hălăciugă

hău n. prăpastie, genune, abis

hăuli vb. a chiui, a striga, a chioti, a cânta, a aui

hâd, -ă adj. v. urât

hâră f. v. ceartă

hârb n. 1. ciob, spărtură, ţandără. 2. blid, cratiţă, strachină, farfurie ,

hârbui vb. v. strica

hârcă f. 1. craniu, scăfârlie, căpăţână, ţeastă, tigvă. 2. baborniţă, zgripţuroaică, hoaşcă, cotoroanţă

hârciog m. şobolan, guzgan

hârdău n. v. butoi

hârâi vb. 1. a mârâi. 2. a întărâta hârjoni a se zbengui

hârşâi vb. a freca, a târî, a târşi

hârtoape n. pi. v. groapă

hârţoagă f. terfelog

hârzob n. v. funie

hâtru, -ă adj. v. glumeţ”

hâţâi i/A. a clătina, a zgâlţâi

hebdomadar, -ă adj. săptămânal

hecatombă f. masacru, măcel, genocid, ucidere

hegemon m. supremaţie, domi­nare, autoritate(supremă)

heleşteu n. v. iaz

helge f. nevăstuică

hematie f. eritrocit, globulă roşie

hemoroizi m. (pop.) trânji

hepatită f. icter, gălbinare

herb n. v. blazon

hermafrodit, -ă adj. bisexuat, fătălău, bisexual

hermină f. hermelină, cacom

hernie f. boşorogeală, vătămătură, hâitură, surpătură

herpes n. spuzeală

hetairă f. curtezană, damă, prosti­tuată

heteroclit, -ă adj. compozit, etero­gen

hexapod m. v. insectă

hibă f. neajuns, defect, lipsă

hibernal, -ă adj. Iernatic

hibrid, -ă adj. corcit, amestecat

hidos, -oasă adj. dezgustător, urât, monstruos, groaznic, oribil, hâd, slut, pocit, desfigurat

hidrant n. gură de apă

hodrargir n. mercur

hidromel n. mied

hidropizie f. dropică, idropizie, boala de apă

hidroxil m. oxidril

hieratic, -ă adj. 1. sfânt, sacru. 2. rigid, static, înţepenit

hieroglific, -ă adj. neciteţ, ilizibil, indescifrabil

himeră f. iluzie, fantezie, în­chipuire, utopie, nălucire, fantasmă

himeric, -ă adj. iluzoriu, închipuit, irealizabil, fantastic, imaginar, utopic

hindus, -ă adj. Indian

hiperbolă f. exagerare, superlativ

hipermetropie f. prezbitism

hipism s.n. călărie

hipnotic, -ă adj. hipnotizant, nar­cotic, somnifer, soporific

hipnotiza vb. a captiva, a subjuga, a fascina, a încânta, a seduce, a vrăji

hipnotizant, -ă adj. v. hipnotic

hipocentru n. v. epicentru

hipodrom n. Turf

hiritisi vb. v. felicita

hirotonisi vb. a preoţi

hirsut, -ă adj. 1. zbârlit, vâlvoi, ciufulit. 2. urâcios, posac, ursuz, morocănos

hlamidă f. mantie

hlizi vb. 1. a chicoti, a râde. 2. a se zgâi, a se holba, a căsca ochii, a se boldi

ho! interj, stop! Stai

hoardă f. 1. ceată, şleahtă, ordie, grup, bandă. 2. trib

hobot n. văl, feregea, broboadă, basma

hodorog m. babalâc

hodorogi vb. 1. flecări. 2. a se strica, a se dărăpăna, a se hârbui, a se uza, a se şubrezi, a se hrentui

hogaş n. v. făgaş

hogeag n. horn, coş

hohot n.\. plâns (sau râs)

hohoti vb. v. râde

hoinar, -ă adj. vagabond, haimana, plimbăreţ, rătăcitor, pribeag, pierde- vară

hoinări vb. v. vagabonda

hoit n. v. cadavru

hol n. antreu, sală, vestibul

holba vb. v. zgâi

holbat, -ă adj. zgâit, căscat, boldit, umflat

holdă f. lan, ogor, ţarină, tarla

holendru n. 1. filtru. 2. Racord

holercă f. v. rachiu

holm n. deal, colină

holocaust n. v. Masacru

holtei m. burlac, celibatar, neînsu­rat

homicid n. crimă, ucidere, asasinat

homosexual m. pederast, invertit

hop n. 1. piedică, obstacol. 2. greutate, dificultate. 3. săritură. 4. groapă, hârtoapă

horă f. 1. dans, joc. 2. cântec, doină, baladă, melodie

horbotă f. dantelă

horcăi vb. v, sforăi

horn n. coş, hogeag, buduroi

homar m. coşar

horoscop n. Zodiac

horticultura f. Grădinărit

hotar n. 1. graniţă, frontieră. 2. hat, răzor, mejdină, margină, limită, capăt. 3. regiune, ţinut

hotărî vb. 1. a stabili, a fixa, a decide, a dispune, a decreta, a porunci, a stipula. 2. a hărăzi, a soroci, a destina, a ursi, a predestina, a meni. 3. a delimita, a hotărnici, a mărgini

hotărâre f. 1. decret, sentinţă, poruncă, dispoziţie, ordin, edict, ordonanţă, decizie, rezoluţie. 2. determinare, tărie, fermitate, dârzenie

hotărât,-ă adj. 1. decis, ferm, intransigent, neabătut, inflexibil, neşovăitor. 2. fixat, stipulat. 3. destinat, sorocit, menit, ursit. 4. indiscutabil, sigur, neîndoios, cate­goric

hotărâtor, -oare adj. decisiv, determinant, important, esenţial, con­cludent

hotărnici vb. v. delimita

hoţ m. 1. pungaş, fur, borfaş, lotru, tâlhar, mână-lungă. 2. ştrengar, şiret, isteţ, şmecher, nostim. 3. şarlatan, viclean, sforar, pişicher, haramin, excroc, impos­tor, pezevenghi

hoţeşte adv. tâlhăreşte, pe furiş, tiptil, pe nevăzute

hoţie f. furt, fraudă, defraudare, pungăşie, jaf, tâlhărie, găinărie, delapidare, excrocherie

hram n. 1. patron. 2. rost, rol, misiune

hrană f. aliment, mâncare, bucate, merinde, nutriţie, de-ale gurii

hrăni vb. a mânca, a(se) alimenta, a(se) nutri, a(se) întreţine

hrănitor, -oare adj. nutritiv, consis­tent, săţios, suculent

hrăpăreţ, -eaţă adj. lacom, rapace, nesăţios, avid, nesătul

hrib m. burete, mânătarcă

hrisov n. act, document, înscris

hristoitie f. v. evlavie

hronic n. cronică, letopiseţ, anale

hrubă f. 1. grotă, peşteră, beci. 2.bordei, subterană

huceag n. tufiş, crâng, desiş, pădurice, hăţiş, huci

hudiţă f. v. ulicioară

huhurez m. v. Bufniţă

huidui vb. a ocărâ, a apostrofa, a vitupera, a insulta, a dezaproba

huidumă f. namilă, matahală, zdrahon, vlăjgan, găligan

hulă f. ocară, condamnare, defăi­mare, critică

huli vb. v. ocărî

huligan m. v. Derbedeu

hulpav, -ă adj. v. lacom

hulub m. porumbel, porumb

humă f. v. argilă

hurduca vb. v. zgâlţâi

huruit n. durduit

husă f. Învelitoare

huzmet n. v. slujbă

huzur n. lăfăire, trândăvire, îm­buibare, belşug

huzuri vb. a se lăfăi, a se îmbuiba, a trăi după plac

Comments are closed.