Sinonime cu litera J

J

jachetă f. taior, haină

jaf n. 1. prădare, jefuire, furt, hoţie, spoliere, pradă. 2. tâlhărie, banditism, exploatare. 3. risipă, prăpăd, irosire

jalbă f. v. cerere

jale f. tristeţe, amărăciune, de­zolare, mâhnire, durere, doliu

jalnic,-ă adj. 1. trist, dureros, sfâşietor, de plâns. 2. lugubru, fu­nerar, sinistru. 3. deplorabil, lamen­tabil, nenorocit, prăpădit

jalon n. reper, indicator, arătător, semn, semnal

jalona vb. a trasa, a marca, a indi­ca, a repera

jaluzea f. stor, ruiou, transperant, roletă

jambon n. şuncă

japonez, -ă adj. nipon jandarm m. poliţist, miliţian, agent

japcă f. v. forţă

jar n. 1. jeratic, jarişte, şperlă. 2. arşiţă, dogoare, fierbinţeală, febră

javră f. 1. potaie, jigodie, cotariă, jiganie. 2. om de nimic, ticălos, puşlama, nemernic

jaz n. v. orchestră

jecmăneală f. v. jaf

jefui vb. a prăda, a deposeda, a devaliza, a jecmăni, a fura, a răpi, a devasta, a spolia, a tâlhări

jeg n. v. murdărie

jegos, -oasă adj. murdar, răpănos, nespălat, soios, slinos, neîngrijit

jelanie f. v, bocet

jeli vb. a plânge, a boci, a se văita, a se lamenta, a căina, a jelui

jelui vb. v. jeli

jena vb. 1. a deranja, a incomoda, a indispune, a supăra, a stânjeni, a împiedica, a tulbura. 2. a se ruşina, a se sfii, a nu îndrăzni

jenant, -ă adj. neplăcut, incomod, supărător, penibil, stingheritor

jenă f. sfială, ruşine, reticenţă, stânjeneală, încurcătură, stinghereală

jep m. jneapăn, ienupăr

jeratic n. v. jar

jerpeli vb. a (se) zdrenţui, a (se) rupe, a (se) degrada

jerpelitură f. zdreanţă, ruptură

jerseu n. pulovăr, tricot, flanel, sveter

jertfă f. sacrificiu, ofrandă, sânge, jertfire, victimă

jertfi vb. v. sacrifica

jet n. ţâşnire, ţâşnitură

jeton n. fisă

jeţ n. fotoliu, jilţ

jgheab n. 1. adăpătoare, ţurloi, troacă, uluc, scoc. 2. conductă, ca­nal, rigolă, jilip

jiganie f. v. dihanie jigări vb. v. slăbi

jigni vb. a ofensa, a insulta, a ul- tragia, a vexa, a dezonora

jigodie f. v. javră

jilav, -ă adj. umed, reavăn ud, pu­hav

jiletcă f. vestă, laibăr

jimblă f. franzelă, chiflă

jind n. dor, poftă, dorinţă, râvnire

jindui vb. v. râvni

jirebie f. scul, jurubiţă

jitie f. v. păţanie

jivină f. v, dihanie

jneapăn m. v. ienupăr

joacă f. joc, amuzament, hârjoană, distracţie, zbenguială

joagăr n. gater, fierăstrău, beschie

joardă f. nuia, vargă

joben n. cilindru, pălărie

joc. n. 1. joacă, zbenguială, dis­tracţie, amuzament. 2. dans, horă. 3. întrecere, partidă, dispută, întâlnire, meci. 4. interpretare, rol (artistic)

joncţiune f. unire, legătură, împre­unare, racord

jos, joasă adj. 1. coborât, scund, redus, scăzut, mic. 2. adânc, grav, gros, profund

josnic, -ă adj. netrebnic, mişel, abject, infam, nedemn, mizerabil, mârşav, ticălos, detestabil, ignobil, becisnic

josnicie f. v. ticăloşie

jovial, -ă adj. v. vesel jubila vb. a se bucura, a triumfa, a exulta, a fi fericit

jubileu n. v. aniversare juca vb. 1. a dansa, a dănţui, a se distra, a ţopăi. 2. a disputa, a’întrece. 3. a interpreta, a prezenta, a reprezenta, a rula

jucărie f. v. bagatelă

jucător m. 1. dansator. 2. sportiv. 3. cartofor

jucăuş, -ă adj. vioi, zglobiu, neastâmpărat, dinamic

jude m. (înv.) 1. căpetenie, con­ducător. 2. judecător, jurat. 3. primar, vătaf

judeca vb. 1. a cugeta, a chibzui, a gândi, a socoti, a aprecia, a reflecta, a cântări, a considera, a crede. 2. a mustra, a dojeni, a critica, a muştrului, a condamna. 3. a se pârî, a se împricina

judecată f. 1. minte, intelect, inteligenţă, spirit, raţiune, raţio­nament, chibzuire, idee, gând, con­cepţie, părere. 2. proces, acţiune

judecător m. magistrat

judiciar, -ă adj. judecătoresc

judicios, -oasă adj. chibzuit, gân­dit, cumpănit, raţional, serios, matur, înţelept, rezonabil, cuminte, temeinic

jug n. v. asuprire

jugăni vb. v. castra

jugula vb. v. sugruma

juli vb. a se jupui, a se zdreli, a (se) zgâria, a (se) răni

jumări pl. omletă, scrob

jumătate f. 1. doime, a doua parte, pe din două. 2. mijloc, centru. 3. (fig.) soţie, nevastă

jumuli vb. 1. a smulge, a curăţa. 2. a jefui, a spolia, a jecmăni

junc m. mânzat

june m. 1. tânăr, fecior, flăcău, holtei, celibatar. 2. mire, ginere juneţe f. tinereţe, junime, tinerime

jungher n. pumnal, stilet, cuţit

junghi n. înţepătură, junghietură, ace, săgeată

junime f. tineret, tinerime

junior m. v. tânăr

jupan m. (înv.) boier, dregător

jupă f. fustă

jupân m. (înv.) stăpân, patron, domn

jupâneasă f. (înv.) 1. boieroaică, cucoană. 2. soţie, nevastă. 3. mena­jeră.

jupui vb. 1. a (se) juli, a (se) zdreli, a (se) zgâria. 2. a (se) coji, a (se) descuama, a (se) scoroji. 3. a jefui, a spolia, a exploata

jur n. 1. apropiere, împrejmuire, preajmă, vecinătate, proximitate. 2. reuniune, petrecere, întâlnire jura vb. a se lega, a se obliga jurat m. judecător, asesor, jude

jurământ n. legământ, obligaţie, juruinţă

juridic, -ă adj. legal, normativ, legic

jurisdicţie f. autoritate, judecată

jurisprudenţă f. legi, norme, decizii

jurist m. legist, avocat, legalist

juriu n. comisie, colectiv, instanţă

jurnal n. 1. cotidian, ziar, gazetă, foaie. 2. registru, catalog

jurnalism m. v. gazetărie

jurnalist m. gazetar, publicist, ziarist

jurnalistică f. gazetărie, presă, jurnalism, ziaristică, publicistică

jurubiţă f. scul, jirebie, sucitură

jurui vb. v. jura

just, -ă adj. 1. drept, corect, exact, adevărat, echitabil, întemeiat. 2. justificat, legitim, motivat, îndrituit. 3. obiectiv, cinstit, onest

justeţe f. v. echitate

justifica vb. 1. a îndreptăţi, a moti­va, a legitima. 2. a autoriza, a per­mite, a îngădui. 3. a se apăra, a se disculpa, a se dezvinovăţi, a explica, a se scuza, a se dezvinui

justificabil, -ă adj. motivabil, expli­cabil, scuzabil

justificare f. 1. motivare, în­dreptăţire, raţiune, temei, legitimare 2. logică, raţiune, noimă, rost, sens 3. explicare, disculpare, dezvi­novăţire, scuză, dezvinuire

justificativ, -ă adj. doveditor, pro­bator, explicativ, justificat

justiţiabil, -ă m. f. parte, partener, învinuit, acuzat

justiţie f. 1. dreptate, echitate, adevăr. 2. instanţă, for, autoritate

juvăţ n. v. ştreang

juvenil, -ă adj. v. tineresc

juxtapune vb. v. alătura

juxtapunere f. parataxă, alăturare

juxtapus, -ă adj. 1. alăturat. 2. paratactic

Comments are closed.