Sinonime cu litera O

O

o! interj, of!, oh!, ah!, vai!

oacheş, -ă adj. brunet, smead, tuciuriu, negricios

oală f. ghiveci, glastră

oare? adv. într-adevăr? chiar aşa? cumva?

oarecare pron. neh. careva, cineva, oareşcare, vreun, anumit, obişnuit

oarece pron. neh. ceva, câtva, puţin, oareşce

oarecine pron. neh. cineva, careva, oarecare, vreun

oarecând adv. cândva, odată, oareşcând

oarecum adv. întrucâtva, în parte, parţial, cam

oaspete m. musafir, invitat, oaspe

obadă f. butuc, piedică; cătuşă

oaste f. 1. armată, oştire. 2. ser­viciu militar, cătănie. 3. ceată, mulţime, gloată

obcină f. culme, vârf, creastă

obedient, -ă adj. supus, ascultător, docil

oberlicht n. supralumină, geam, fereastră (de sus)

obez, -ă adj. gras, buhăit, grăsan

obicei n. 1. deprindere, nărav, în­văţ, obişnuinţă, apucătură, tabiet. 2. datină, cutumă, uz, rânduială

obidă f. v. amărăciune

obiect n. 1. lucru, materie. 2. dis­ciplină, domeniu, specialitate. 3. scop, ţintă, obiectiv, ţel 4. com­plement

obiecta vb. v. reproşa

obiectiv1 n. scop, ţel, ţintă

obiectiv2, -ă adj. real, just, im­parţial, drept, nepărtinitor

obiectivat, -ă adj. concretizat, ma­terializat

obiectivitate f. corectitudine, realism, imparţialitate

obiecţie f. observaţie, contraargu- ment, contestaţie, reproş, critică

obijdui vb. v. irnpila

obişnui vb. a deprinde, a învăţa, a aclimatiza, a adapta, a familiariza

obişnuinţă f. obicei, nărav, de­prindere, învăţ, tabiet

obişnuit, -ă adj. firesc, normal, comun, curent, ordinar, uzual, tradiţional

obârşie f. origine, sursă, izvor, sorginte, matcă, început, cauză

oblădui vb. ocroti, a proteja, a apăra. 2. a cârmui, a conduce

oblic, -ă adj. înclinat, pieziş, aple­cat

oblici vb. v. dibui

obliga vb. 1. a constrânge, a sili, a impune, a determina. 2. a se angaja, a consimţi, a se lega

obligat, -ă  –  1. constrâns? silit, ţinut. 2. îndatorat, recunoscător

obligatoriu, -ie adj. necesar, neapărat, imperios

obligaţie f. datorie, ‘sarcină, în­datorire, răspundere

oblitera vb. 1. a se şterge, a se estompa. 2. a anula, a desfiinţa. 3. a astupa, a închide

obliteraţie f. 1. ştergere, anulare. 2. astupare, ocluzie

oblojeală f. compresă, pansament, cataplasmă

obloji vb. 1. a pansa, a îngriji. 2. a înfofoli, a înveli, a încotoşmăna

oblong, -ă adj. alungit, lunguieţ

obloni vb. a închide, a fereca, a astupa

oblu, oablă adj. 1. drept, neted, plan. 2. abrupt,povârnit

obnubilaţie f. întunecare, umbrire, estompare

obol n. contribuţie, bani

obor n. 1. târg, piaţă. 2. ocol, ţarc,

oboseală f. osteneală, trudă, chin, istovire, slăbire

obosi vb. a osteni, a slăbi, a se istovi, a se moleşi

obosit, -ă adj. ostenit, frânt, istovit, slăvit, desfiinţat

obositor,-oare adj. 1. istovitor, epuizant, copleşitor. 2. plictisitor, enervant, sâcâitor, agasant

obraz n. 1. faţă, figură, fizionomie. 2. persoană, ins,’ individ, personaj. 3. cinste, reputaţie; demnitate

obraznic,-ă adj. impertinent, arogant, neobrăzat, insolent, ireve­renţios, necuviincios, cu tupeu, neruşinat, sfidător

obrăzar n. mască

obrăznici vb. a fi necuviincios, a se întinde, a sfida, a înfrunta

obrăznicie f. impertinenţă, ne­cuviinţă, sfidare, aroganţă, insolenţă, neobrăzare, prezumţie, neruşinare, îndrăzneală, trufie

obrinteală f. inflamare

obscen, -ă adj. indecent, imoral, corupt, trivial, neruşinat, josnic, im­pudic, deşănţat, vulgar, licenţios, murdar, deocheat

obscenitate f. v. imoralitate

obscur, -ă adj. 1. întunecat, învăluit, neclar, nedesluşit, abscons 2. necunoscut, anonim, biet, mediocru

obscurantism n. ignoranţă, ne­ştiinţă, incultură

obscuritate f. 1. întuneric, beznă, confuzie. 2. anonimat, mediocritate

obsecvios, -oasă adj. supus, ser­vil, slugarnic

obseda vb. a urmări, a preocupa, a copleşi, a tiraniza, a persecuta, a frământa, a chinui, a roade

obsedant, -ă adj. v. chinuitor

obsedat, -ă adj. urmărit, chinuit, torturat, frământat, ros, persecutat

observa vb. 1. a remarca, a con­stata, a vedea, a sesiza, a reţine, a examina, a scruta. 2. a supraveghea, a spiona, a iscodi

observabil, -ă adj. sesizabil

observaţie f. 1. remarcă, consta­tare, sesizare. 2. obiecţie, mustrare, dojană, critică, admonestare. 3. con­trol, supraveghere, pază

obsesie f. idee fixă, preocupare, fixaţie

obstacol n. piedică, stavilă, baraj; dificultate, opoziţie

obstinaţie f. încăpăţânare, îndâr­jire, opoziţie, înverşunare, ambiţie

obşte f. mulţime, public, popor, gloată, comunitate

obştesc, -ească adj. comun, pu­blic, general, colectiv

obtura vb. a astupa, a închide, a înfunda, a bara

obtuz, -ă adj. mărginit, redus, stupid, incult, prost, meschin

obţine vb. a primi, a dobândi, a căpăta, a câştiga, a procura, a realiza

ocară f. 1. defăimare, jignire, ofensă, insultă, înjosire. 2. mustrare, dojană, ceartă

ocărî vb. 1. a mustra, a certa, a dojeni. 2. a insulta, a defăima, a jigni

ocazie f. prilej, împrejurare, moment, circumstanţă

ocazional, -ă adj. întâmplător, circumstanţial

occident n. vest, apus

ocean n. 1. imensitatea apei. 2. nemărginire, noian, infinit

ocheană f. babuşcă (peşte)

ochi m. 1. văz, privire, vedere, uitătură. 2. vârtej, copcă, bulboană. 3. laţ, buclă, verigă. 4. mugur. 5. poiană

ochi vb. 1. a ţinti, a fixa. 2. a scruta, a remarca, a distinge

ochios, -oasă frumos, arătos, chipeş

ochire f. căutătură, ocheadă, privire, uitătură

ochitor m. ţintaş

ocârmui vb. a conduce, a cârmui, a guverna, a administra

ocluzie f. închidere, astupare, obliteraţie, strangulare

ocnaş m. puşcăriaş, condamnat, deţinut

ocnă f. 1. salină, mină. 2. puşcărie, penitenciar, închisoare, temniţă

ocniţă f. firidă, nişă , cotlon

ocol n. 1. înconjur, ocolire, circum­ferinţă. 2. ţarc, îngrăditură, gard. 3. bătătură, ogradă, curte

ocoli vb. 1. a înconjura, a îm- prejmui. 2. a evita, a feri, a eluda, a se abate

ocroti vb. v. a apăra

ocrotitor, -oare adj. protector, apărător, oblăduitor

oculist m. Oftalmolog

ocult, -ă adj. ascuns, tainic, miste­rios, criptic, mistic

ocupa vb. 1. a cuceri, a pune stăpânire, a lua, a stăpâni. 2. a pre­ocupa, a absorbi. 3. a se îndeletnici, a se interesa, a se îngriji

ocupant m. cuceritor, stăpânitor

ocupat, -ă adj. prins, reţinut, absorbit

ocupaţie f. 1. stăpânire, cucerire. 2. meserie, profesiune, îndeletnicire, slujbă, activitate, post

odaie f. cameră, încăpere

odaliscă f. cadână

odată adv. 1. cândva, odinioară. 2. simultan, concomitent, deodată, imediat

odă f. imn, preamărire

odgon n. funie, părâmă, frânghie

odihnă f. repaus, răgaz, pauză, popas, tihnă, astâmpăr

odihni vb. 1. a face pauză, a se re- pauza, a dormi. 2. a fi mort, a zăcea

odihnitor, -oare adj. reconfortant, întăritor, liniştitor, recreativ

odinioară adv. odată, pe vremuri, altădată, cândva

odios, -oasă adj. respingător, dezgustător, oribil, detestabil, hidos

odolean m. valeriană

odor n. giuvaer, comoară, bijuterie odorant, -ă adj. mirositor, parfumat odraslă f. vlăstar, copil, descen­dent, progenitură, lăstar, urmaş

odrăsli vb. a zămisli, a naşte, a produce, a lăstări, a înmuguri

of! interj, ah, deh, aoleu, oh, vai

ofensa vb. a jigni, a insulta, a ocărî, a supăra

ofensă f. injurie, ocară, insultă, jig­nire, defăimare

ofensiv, -ă adj. atacant, agresiv, bătăios, incisiv

ofensivă f. asalt, atac, năvală, dezlănţuire

oferi vb, a da, a prezenta, a dărui, a propune, a etala

ofertă f. propunere, prezentare, înfăţişare

oficia vb. a celebra, a sluji, a servi

oficial, -ă adj. legal, legiuit, oficios

oficialitate f. autoritate, adminis­traţie

oficializa vb. a legaliza

oficiere f. celebrare, săvârşire, slu­jire

oficină f. laborator

oficiu n. 1. slujbă, atribuţie, sar­cină, ocupaţie. 2. local, birou, încăpere

ofili vb. a se veşteji, a păli, a se îngălbeni, a se fana, a se trece, a se usca

ofrandă f. 1. jertfă, prinos, dar. 2. contribuţie, danie

ofta vb. a suspina, a se tângui

oftamolog m. oculist

oftică f. tuberculoză, ftizie

ofuscă vb. a se ofensa, a se supăra

ogeac n. coş, horn

ogheal n. plapumă^cuvertură

oglindi vb. a (se) reflecta, a (se) resfrânge, a (se) proiecta; (fig.) a reprezenta

ogoi vb. a se linişti, a se potoli, a se domoli, a se calma, a se alina

ogor n. arătură, ţarină, semă­nătură, hat, pârloagă, lan

ogradă f. bătătură, ocol

oier m. cioban, pastor, păcurar

oişte f. proţap, cârmă

olat n. v. regiune

oleacă adv. puţin, puţintel, o ţâră, strop

olimpian, -ă adj. maiestuos, im­punător, academic, aristocratic

olog, oloagă adj. şchiop, şontorog, beteag, neputincios, schilod

olograf n. manuscris, autograf

oligofren, -ă adj. handicapat, redus (mintal), nedezvoltat, imbecil

om m. bărbat, ins, individ, soţ

omagia vb. a elogia, a stima, a lăuda, a admira, a preţui

omagiu n. prinos, stimă, preţuire (aparte), elogiu, admiraţie, slăvire

omăt n. zăpadă, nea, ninsoare

ombilic n. buric

omenesc,-ească adj. uman, natural

omeneşte adv. normal, cumse­cade, corect

omeni vb. a ospăta, a cinsti, a trata

omenie f. cumsecădenie, corec­titudine, bunăvoinţă, umanism, bunătate

omenire f. umanitate, lume, mulţime, populaţie

omenos, -oasă adj. cumsecade, bun, amabil, săritor, generos, uman, blând

omilie f. predică, cuvântare

omisiune f. scăpare, lacună, uitare, lipsă, neglijare

omite vb. a eluda, a scăpa, a neglija, a sări, a ignora, a trece cu vederea

omletă f. jumări

omnipotent, -ă adj. atotputernic, autocrat

omogen, -ă adj. egal, unitar, uni­form, nediferenţiat

omogeniza vb. a uniformiza

omolog, -oagă adj. similar, egal, asemănător, identic

omoplat n. spată, scapulă

omor n. crimă, ucidere, asasinat, omucidere

omorî vb. a ucide, a asasina, a lua viaţa, a suprima, a lichida, a chinui

omucidere f. v. asasinat

omuşor n. uvulă, luetă

onanie f. masturbare

oncolog m. cancerolog

onctuos,-oasă adj. 1. unsuros, gras, cleios. 2. mieros, insinuant, fals

ondula vb. 1. a undui, a se legăna, a şerpui. 2. a se bucla, a încreţi, a inela, a încârlionţa

ondulaţie f. buclă, încreţitură, creţ

ondulator n. invertor

oneros, -oasă adj. apăsător, greu, împovărător, dezavantajos, nedrept, ilegal, costisitor

onest, -ă adj. cinstit, corect, cum­secade, moral, drept

onestitate f. v. cinste

oniric, -ă adj. fantastic, de vis, halucinant, delirant

onoare f. 1. cinste, probitate, onestitate, integritate, corectitudine. 2. reputaţie, prestigiu, vază, respect, stimă, consideraţie, preţuire. 3. demnitate, mândrie, orgoliu

onomatopeic, -ă adj. imitativ

onor n. rang, treaptă, ierarhie, funcţie, demnitate

onora vb. 1. a cinsti, a respecta, a stima, a aprecia. 2. a achita, a plăti, a restitui, a reda

onorabil, -ă adj. respectabil, sti­mabil, preţuit

onorar, -ă adj. onorific, din stimă, venerabil, din respect

onorariu n. retribuţie, plată, remu­neraţie, indemnizaţie

onorific, -ă adj. onorar, venerabil, respectuos

ontogeneză f. ciclu vital

op n. operă, lucrare, carte, volum

opac, -ă adj. 1. mat, netransparent, întunecat. 2. obtuz, mărginit, redus, incult

opacitate f. v. stupiditate

opărit, -ă adj. (fig.) indispus, abătut, mahmur, plouat

opera vb. a realiza, a efectua, a face, a înfăptui, a lucra

operant, -ă adj. eficace, practic, dinamic

operativ, -ă adj. expeditiv, eficace, rapid, direct, prompt

operativitate f. promptitudine, efi­cacitate

operatoriu, -ie adj. chirurgical

operaţie f. 1. intervenţie, acţiune, lucrare. 2. afacere, tranzacţie. 3. calcul, socoteală

operă f. 1. creaţie, lucrare, scriere, producţie, op, realizare. 2. acţiune, faptă, manifestare

opina vb. a socoti, a crede, a con­sidera, a judeca

opincar m. ţăran, plugar

opinie f. părere, judecată, cuget, idee, gând

opinteală f. efort, sforţare, opintire, încordare

opinti vb. a se încorda, a se sforţa, a se forţa, a face efort

opis n. registru, catalog, indice, in­ventar, listă

oploşi vb. v. pripăşi

oponent, -ă adj. adversar, opozant

oportun, -ă adj. nimerit, binevenit, adecvat, potrivit, recomandabil

opozant, -ă adj. oponent, adversar

opoziţie f. 1. împotrivire, adversi­tate, opunere, rezistenţă. 2. contrast, antiteză, antinomie

oprelişte f. piedică, stavilă, barieră, interdicţie

opresiune f. apăsare, oprimare, asuprire, impilare, persecuţie

opresiv, -ă adj. v. opresor

opresor, -oare adj. opresiv, asupri­tor, impilator, jecmănitor, persecutor

opri vb. 1. a stopa, a bloca, a stăvili, a ţine în loc. 2. a curma, a înceta, a împiedica, a întrerupe. 3. a sta, a staţiona, a zăbovi, a rămâne. 4. a păstra, a reţine, a rezerva, a ţine. 5. a interzice, a prohibi, a nu permite. 6. a se stăpâni, a se abţine, a se înfrâna

oprima vb. v. a asupri

oprimat, -ă adj. asuprit, oropsit, năpăstuit, prigonit, impilat, urgisit, apăsat

oprire f. 1. încetare, curmare, pauză, stopare, blocare. 2. staţionare, staţie, haltă, popas, escală. 3. interdicţie, prohibiţie, oprelişte

opritoare f. piedică, zăgaz, stăvilar

oprobiu n. reprobare, dez­aprobare, condamnare, dispreţ, ruşine

opta vb. 1. a alege, a prefera, a se opri la…. 2. a se decide, a se fixa

optică f. viziune, opinie, con­vingere, mentalitate

optim, -ă adj. excelent, minunat, foarte bun, perfect, admirabil

optimism n. încredere, elan, avânt, creativitate

opţiune f. alegere, preferinţă

opulent, -ă adj. 1. bogat, abun­dent, îmbelşugat. 2. voluminos, plin, încărcat

opulenţă f. belşug, abundenţă, avere, tezaur

opune vb. a se împotrivi, a se încontra, a înfrunta, a fi contra, a ţine piept

opus, -ă adj. contrar, potrivnic, ad­vers, antitetic, antagonist

or conj. 1. însă, dar. 2. prin urmare, deci, aşadar

oracol n. prezicere, prevedere

oral, -ă adj. verbal, rostit, grăit, spus

oranj, -ă adj. portocaliu orar n. program

oraş n. cetate, urbe, citadelă, localitate (importantă)

orator m. conferenţiar, retor, vor­bitor

oratorie f. elocvenţă, retorică, dis­curs

oratoriu n. cantată, compoziţie

oraţie f. conăcărie, olăcărie

oră f. 1. ceas, moment, clipă. 2. lecţie, prelegere, curs, clasă

orăşean, -că adj. citadin, târgoveţ, pantalonar, domn, funcţionar

orătănii f. pl. păsări, galiţe

orb, oarbă adj. 1. nevăzător, chior. 2. instinctiv, iraţional, necontrolat. 3. întunecos, neclar, învăluit, nebulos

orbecăi vb. v. bâjbâi

orbeşte adv. nesocotit, nebuneşte, la întâmplare, inconştient, orbiş

orbi vb. 1. a nu vedea, a nu dis­tinge. 2. a se înşela, a se amăgi

orbire f. cecitate; (fig.) rătăcire, derută, abatere

orchestraţie f. instrumentaţie, orchestrare

ordie f. hoardă, ceată, oaste

ordin n. 1. dispoziţie, comandă, poruncă, consemn. 2. categorie, speţă, clasă. 3. decoraţie, medalie

ordinar, -ă adj. 1. obişnuit, comun, de rând, inferior. 2. vulgar, grosolan, mitocan, josnic

ordinator n. computer

ordine f. 1. rânduială, disciplină, regulă. 2. succesiune, dispoziţie, înşiruire, orânduială

ordona vb. 1. a comanda, a dis­pune, a porunci, a comanda, a hotărî. 2. a fixa, a stabili, a rândui, a aranja, a alinia

ordonanţă f. dispoziţie, decizie

ordonat, -ă adj. îngrijit, corect, spălat. 2. disciplinat, meticulos, serios

organ n. 1. instrument, unealtă, mijloc. 2. organism, autoritate. 3. ziar, publicaţie, revistă

organic, -ă adj. structural, esenţial, fundamental

organigramă f. schemă, schiţă, plan

organism n. 1. structură, corp. 2. organ, autoritate, organizare

organiza vb. a aranja, a sistema­tiza, a structura, a orândui, a ordona

organizaţie f. structură, aran­jament, rânduială

orgie f. 1. desfrâu, imoralitate, destrăbălare. 2. petrecere, dezmăţ

orgolios, -oasă adj. vanitos, mân­dru, îngâmfat, încrezut, arogant, trufaş

orgoliu n. îngâmfare, vanitate, aro­ganţă, trufie ori conj. sau, fie

oribil, -ă adj. respingător, dez­gustător, îngrozitor, infect, hidos, groaznic, scârbos

oricare pron. oricine, fiecine, in­diferent care, care vrei

orice pron. oricare, ce vrei, indiferent ce

oricine pron. v. oricare

oricând adv. orişicând, totdeauna

oricât adv. orişicât, cât vrei

oricum adv. orişicum, fiecum, în orice fel, cum vrei

orient n. răsărit, est

orienta vb. a îndrepta, a dirija, a îndruma, a călăuzi

oriental, -ă adj. estic, răsăritean

orientare f. direcţie, sens, per­spectivă

orientativ, -ă adj. informativ, di­recţional

orificiu n. deschidere, gaură, bortă, deschizătură

original, -ă adj. 1. autentic, adevărat, nou, inedit. 2. ciudat, bizar, aparte, extravagant, excentric, trăznit, neconformist

originalitate f. noutate, inedit, extravaganţă

originar, -ă adj. primar, primordial, iniţial, prim, primitiv

origine f. 1. obârşie, sursă, sorginte, matrice, provenienţă, izvod. 2. început, sâmbure, rădăcină, cauză, ascendenţă, motivaţie

oriîncotro adv. oriunde

orizont n. zare, perspectivă

orândui vb. 1. a aşeza, a ordona, a rândui. 2. a dispune, a hotărî, a în­tocmi, a fixa, a desemna

orânduire f. 1. întocmire, aşezare, dispoziţie. 2. sistem, formaţie, regim, organizare (social-economică)

orna vb. v. împodobi

ornament n. podoabă, înfru­museţare, dichis, înfloritură

ornamenta vb. a împodobi, a di­chisi, a înfrumuseţa, a garnisi, a decora

ornic n. ceasornic, orologiu

oroare f. groază, înfiorare, gro­zăvie, repulsie, dezgust, aversiune

oropsi vb. 1. a asupri, prigoni, a chinui, a urgisi. 2. a apăsa, a perse­cuta, a nedreptăţi

oropsit, -ă adj. 1. asuprit, urgisit, prigonit, oprimat. 2. sărman, prăpădit, chinuit, nenorocit, părăsit, uitat

ortac m. v. prieten

ortoman m. v. bogătaş

ortoscopic, -ă rectiliniar, drept

os n. (fig.) urmaş, neam, descen­dent, viţă

osanale f. pl. laude, preamărire, slavă, aclamaţii, ovaţii

osatură f. sistem, structură, al­cătuire, compoziţie; schelet

oscila vb. 1. a balansa, a legăna, a fi indispansabil. 2. a şovăi, a ezita, a fluctua

oscilant, -ă adj. v. şovăitor

oscilaţie – 1. legănare, fluctuare, vibraţie. 2. şovăire, ezitare, ne­hotărâre

osândă f. 1. condamnare, pe­deapsă, osândire. 2. chin, caznă, suferinţă, supliciu, pacoste, năpastă, blestem, urgie, nenorocire

osândi vb. v. Condamna

osânză f. grăsime, seu

osârdie f. v. sârguinţă

osmanliu m. turc, arab

ospăta vb. a servi, a mânca, a (se) cinsti, a omeni, a trata

ospătar m. chelner; birtaş

ospătărie f. birt, han, bistro, restaurant, cârciumă

ospăţ n. chef, banchet, petrecere

ospeţie f. vizită, şedere

ospiciu n. sanatoriu, casă de sănătate; balamuc, casă de nebuni

ospitalier, -ă adj. primitor, prie­tenos, generos, amabil

ostaş m. soldat, oştean, militar, cătană

ostăşeşte adv. milităreşte, cazon, disciplinat

osteneală f. 1. oboseală, istovire, epuizare, sfârşeală. 2. efort, stră­duinţă, caznă, trudă, muncă, chin

osteni vb. v. strădui

ostentativ -ă adj. demonstrativ, provocator, de paradă

ostentaţie f. v. provocare

ostil, -ă adj. duşmănos, potrivnic, vrăjmaş, răutăcios

ostilitate f. adversitat.e, duşmănie, ură, pornire, înfruntare, antipatie

ostoi vb. v. potoli

ostraciza vb. a surghiuni, a pro­scrie, a exila, a alunga

ostreţ n. grilaj, zăbrea, gard, şipcă

oştean m. soldat, militar, ostaş, cătană

oştire f. armată, oaste, armie, cătănie

otova adv. uniform, de-a valma, fără relief, liniar

otravă f. venin, toxin; (fig.) răutate, duşmănie, ură

otrăvi vb. 1. a intoxica, a învenina, a ucide, a omorî. 2. a necăji, a amărî

otrăvitor, -oare adj. veninos, toxic, ucigător

otreapă f. 1. zdreanţă, cârpă. 2. secătură, jigodie, om de nimic

oţărî vb. a se înfutia, a se mânia, a se burzului, a se răsti, a se indigna

otăreală f. v. furie j

oţeii vb. a (se) căli, a (se) fortifica, a (se) întări

oţeiit, -ă adj. călit, fortificat, încer­cat, experimentat

oţeti vb. a se acri, a se întări, a se acidula

oţios, -oasă adj. inutil, zadarnic, de prisos, superfluu

ovaţii f. pl. aclamaţii, urale, proslăvire, osanale

oxida vb. a rugini, a ocoli

oxidril m. hidroxil

oxigena vb. a decolora

oxigenare f. hematoză

oxigenat, -ă adj. decolorat; curat

ozonat, -ă adj. purificat, curat

Comments are closed.