Sinonime cu litera Z

Z

 

za f. 1. ochi, verigă. 2. armură, lănţişor

zadar n. zădărnicie, inutilitate, neant

zădamic, -ă adj. 1. inutil, nefolosi­tor, ineficace, inoperant, deşert, superfluu, van, oţios, steril, gratuit. 2. (adv.) degeaba

zaharicale f. pl. dulciuri

zaharisire f. 1. cristalizare. 2. ra- molire, degradare, îmbătrânire

zaiafet n. chef, petrecere, ospăţ

zalhana f. abator

zambilă f. iacint

zapis n. document, înscris, act, dovadă

zapiscă f. act, adeverinţă

zare f. orizont, (la pl.) văzduh

zarişte f. zare, orizont, depărtare

zarvă f. 1. gălăgie, hărmălaie, larmă, zgomot, scandal. 2. ceartă, conflict

zarzavat n. legume, verdeţuri

zaţ n. 1. drojdie. 2. tipar

zaveră f. răzvrătire, răscoală, revoltă

zavistie f. 1. discordie, dihonie, neînţelegere, conflict. 2. intrigă, pâră, pizmă, duşmănie, ură, gelozie, mâncătorie

zăbavă f. 1. încetineală, întârziere, lentoare, tărăgăneală. 2. răgaz, odihnă, distracţie

zăbăuc, -ă adj. v. Zăpăcit

zăbovi vb. a întârzia, a sta, a rămâne, a-şi pierde vremea

zăbrea f. gratie, ostreţ; (la pl.) grilaj, îngrăditură

zăcătoare f. 1. cadă. 2. stanişte. 3. vas (mare)

zăcea vb. 1. a boli, a fi imobilizat. 2. a fi închis, a fi ascuns, izolat

zăcut, -ă adj. stătut, clocit, bâhlit

zădărî vb. a aţâţa, a instiga, a incita, a provoca, a tulbura

zădărnici vb. a împiedica, a dejuca, a anihila

zădărnicie f. deşertăciune, inutili­tate, sterilitate, superfluenţă

zăduf n. 1. caniculă, arşiţă, zăpuşeală. 2. necaz, supărare, pornire

zăgaz n. 1. stăvilar, baraj, dig, scoc. 2. piedică, îngrădire, barieră, obstacol

zăgăzui vb. a stăvili, a bara, a îndigui

zăhăi vb. 1. a încurca, a rătăci, a amesteca. 2. a sâcâi, a indispune

zăloagă f. semn de carte

zălog n. amanet, gaj, chezăşie

zălud, -ă adj. v. Aiurit

zămisli vb. 1. a concepe, a pro­crea. 2. a crea, a naşte, a produce

zănatic, -ă adj. aiurit, smintit, bez­metic, zălud, zărghit

zăngăni vb. a zornăi, a zdrăngăni, a face zgomot

zănoagă f. clădire, circ, adâncitură

zăpadă f. nea, omăt, ninsoare

zăpăceală f. 1. tulburare, bui­măceală, încurcătură, dezorientare, dezordine. 2. sminteală, balamuc, babilonie

zăpăci vb. 1. a (se) buimăci a (se) tulbura, a (se) năuci. 2. a se fâstâci, a se încurca, a se pierde. 3. a se răvăşi, a încurca

zăpăcit, -ă adj. 1. aiurit, buimăcit, năucit, ameţit. 2. tulburat, pierdut, încurcat

zăplaz n. gard, îngrădire

zăpuşeală f. caniculă, zăduf, arşiţă

zărghit, -ă adj. ţâcnit, nebun, smintit

zări vb. 1. a observa, a vedea, a desluşi, a sesiza. 2. a se ivi, a apărea, a se arăta

zăticni vb. v. Împiedica

zău interj, pe cuvânt, jur, ne­îndoielnic, categoric

zăvod m. dulău, câine

zăvoi n. luncă

zăvor n. ivăr, rătez

zăvori vb. a încuia, a închide, a izola

zâmbet n. surâs, zâmbire

zâmbi vb. a surâde

zâmbitor, -oare adj. surâzător, radios, strălucitor, zâmbăreţ

zână f. crăiasă

zâzanie f. intrigă, dihonie, vrajbă, neînţelegere, discordie, ceartă

zbanghiu, -ie adj. 1. saşiu. 2. neastîmpărat, zvăpăiat

zbate vb. 1. a se zvârcoli, a se agita, a se zbuciuma, a se chinui. 2. a se strădui, a face eforturi, a lupta (pentru)

zbengui vb. v. juca

zbenguială f. joacă, hârjoană, zburdălnicie

zbici vb. a se usca, a se zvânta zbiera vb. a striga, a urla, a voci­fera, a răcni, a ţipa

zbir m. tiran, călău, brută

zbârci vb. a se ridica, a se încreţi

zbârcitură f. cută, rid, încreţitură

zbârli vb. 1. a ciufuli, a încurca (părul). 2. a se supăra, a se zborşi, a se înfuria, a se repezi, a se răsti

zbârnâi vb. v. bâzâi

zbor n. 1. planare, plutire, înălţare. 2. viteză, goană, fugă. 3. avânt, elan

zborşi vb. a se supăra, a se înfuria, a se zbârli

zbucium n. frământare, nelinişte, chin, tulburare, agitaţie, zbatere

zbuciuma vb. v. chinui

zbughi vb. a fugi, a o şterge, a ţuşti

zbura vb. 1. a plana, a pluti, a naviga (în aer). 2. a goni, a fugi, a alerga, a trece repede

zburătăci v. Împrăştia

zburătură f. retevei, scurtătură, ţandără

zburătoare f. pasăre, orătănie

zburda vb. a se zbengui, a se juca, a se agita

zburdalnic, -ă adj. 1. neastâm­părat, nebunatic, jucăuş, zglobiu, zvăpăiat

zburdălnicie f. 1. neastâmpărat, zbenguială, vioiciune, voioşie. 2. joacă, nebunie

zdrahon m. voinic, lungan

zdravăn, -ă adj. 1. voinic, puternic, vânjos, robust, solid, rezistent, tare. 2. sănătos, teafăr, întreg, neatins

zdrăngăni vb. v. Zăngăni

zdreanţă f. 1. cârpă, treanţă, rup­tură, vechitură. 2. secătură, jigodie

zdreli vb. a se juli, a se zgâria

zdrelitură f. julitură, zgârietură

zdrenţăros, -oasă adj. rupt, zdrenţuit, flenduros

zdrobi vb. 1. a strivi, a sfărma, a sparge, a nimici, a destrăma. 2. a se chinui, a se zbuciuma, a extenua

zdrobit, -ă adj. 1. strivit, sfărâmat. 2. demoralizat, distrus, amărât, co­pleşit. 3. sleit, extenuat, obosit

zdrobitor n. meliţă

zdrobitor, -oare adj. extenuant, distrugător. 2. copleşitor, imens, decisiv

zdruncina vb. 1. a zgudui, a scutura, a zgâlţâi, a clătina. 2. a şubrezi, a slăbi, a submina, a vătăma

zdup n. v. închisoare

zeamă f. 1. supă, ciorbă, suc. 2. (fig.) vorbărie, flecăreală

zebrat, -ă adj. vărgat, dungat zeciuială f. dijmă, bir, impozit

zefir m. vântuleţ, boare

zeflemea f. ironie, sarcasm, înţepătură

zeghe f. ghebă, dimie, haină

zeifica vb. a diviniza, a preaslăvi zeitate f. divinitate, idol, zeu, zeiţă

zel n. râvnă, ardoare, hărnicie, stăruinţă, sârguinţă, strădanie, silinţă

zelos, -oasă adj. harnic, dinamic, activ, vrednic, sârguincios

zemos, -oasă adj. mustos, sucu­lent

zenit n. apogeu, culme

zero n. nulă, nimic, nulitate

zestre f. dotă, dotaţie, inventar

zeţar m. tipograf, culegător

zeu m. divinitate, idol, zeitate

zevzec m. nătărău, prostănac, nerod, neghiob, aiurit

zgaibă f. bubuliţă

zgardă f. curea, legătoare

zgâi vb. a se holba, a oăsca ochii

zgâlţâi vb. a scutura, a agita, a clătina, a zgudui, a zdruncina

zgândări vb. 1. a râcâi, a scociorî, a răscoli, a scormoni. 2. a incita, a întărâta, a aţâţa

zgârcenie f. avariţie, calicie, meschinărie, lăcomie

zgârci M cartilaj

zgârci vb. I.a se contracta, a se chirci. II. a se calici, a fi avar, a se lăcomi, a se scumpi

zgârcit, -ă adj. I. avar, cărpănos, calic, lacom, zgârie-brânză II. contractat, chircit

zgâria vb. a sdreli, a scrijeli, a râcâi

zgârie-brânză m. zgârcit

zgâtie f. ştrengăriţă

zglobiu, -ie adj. zburdalnic, sprin­ten, vioi, zvăpăiat

zgomot n. 1. gălăgie, larmă, va­carm, tumult. 2. vâlvă, senzaţie, răsunet

zgomotos, -oasă adj. gălăgios, tumultos, turbulent, agitat

zgrăbunţă f. bubuliţă, coş

zgrepţăna vb. v. râcâi

zgribuli vb. a tremura, a se rebeji, a se ghemui, (de frig)

zgripţor m. 1. pajură; stemă. 2. avar, zgârcit, lacom, egoist

zgripţoroaică f. cotoroanţă, ba- borniţă, hârcă

zgrunţuros, -oasă adj. granulos, grunjos

zgudui vb. 1. a cutremura, a zgâlţâi, a zdruncina, a clătina. 2. a mişca, a emoţiona, a înfiora, a agita, a răscoli

zguduit, -ă adj. v. răscolit

zgură f. scorie, cenuşă

zi f. 24 ore; dată

ziar n. cotidian, jurnal, gazetă, foaie

ziarist m. publicist, jurnalist, ga­zetar

ziaristică f. gazetărie, jurnalism, presă, publicistică

zibelină f. samur

zicală f. maximă, aforism, zicătoare, proverb, cugetare

zicătoare f. v. zicală

zice vb. 1. a spune, a vorbi, a ex­prima, a comunica, a rosti, a afirma, a declara, a susţine, a considera. 2. a dispune, a porunci, a ordona, a îndemna, a preciza. 3. a cânta, a doini, a intona, a hori

zicere f. v. zicală

zid n. perete, mur

zidar m. constructor

zidi vb. a construi, a edifica, a ridi­ca, a crea

zidire f. 1. construcţie, clădire, edi­ficiu. 2. creaţie, creatură, făptură

zidit, -ă adj. 1. construit, ridicat, făcut, clădit. 2. închis, barat, astupat. 3. solid, binefăcut, zdravăn

ziditorul m. Dumnezeu                _ –

ziler m. diurnist

zilnic, -ă adj. cotidian, mereu, curent, obişnuit

zimţ n. 1. crestătură, dinte. 2. ban, monedă

zimţat, -ă adj. crestat, zimţuit, dinţat zinca vb. a galvaniza, a zincui

zis, -ă adj. numit, indicat, arătat, poreclit, denumit

zisă f. spusă, afirmaţie, vorbă

zizanie f. neghină, raigras

zloată f. lapoviţă

zoaie f. lături

zobi vb. a strivi, a zdrobi, a sfărma

zodiac n. horoscop, rojdanic

zodie f. 1. planetă, constelaţie, stea. 2. destin, ursită, soartă

zodier m. astrolog, solomonar

zonă f. 1. regiune, sector, supra­faţă. 2. domeniu, spaţiu, porţiune

zor n. 1. grabă, urgenţă, febrilitate. 2. însufleţire, sârguinţă, elan. 3. necesitate, nevoie, strâmtoare

zori1 vb. a grăbi, a acelera, a iuţi, a îmboldi, a îndemna, a stimula

zori2 pl. auroră, răsărit, faptul zilei, revărsat

zorit, -ă adj. iute, rapid, presat, accelerat

zornăi vb. a zăngăni, a zurui zorzoane pl. podoabe, ţarţamuri, farafastâcuri

zugrav m. spoitor, pictor

zugrăveală f. pictură, tablou, desen

zugrăvi vb. 1. a picta, a desena. 2. a descrie, a contura, a evoca

zuluf m. buclă, cârlionţ

zumzet n. bâzâit, murmur, freamăt

zurbagiu m. certăreţ, abraş, scan­dalagiu; răzvrătit, rebel

zurgălău n. clopoţel

zurliu, -ie adj. nebunatic, zvăpăiat, aiurit, smintit, zărghit

zvăpăiat, -ă adj. 1. zburdalnic, zglobiu, nebunatic. 2. alintat, uşuratic, zurliu, superficial

zvelt, -ă adj. suplu, înalt, graţios

zvâcni vb. 1. a ţâşni, a zbughi, a sări (brusc). 2. a palpita, a fremăta

zvâcnitură f. pulsaţie, zvâcnire, palpitare, zvâcnet

zvânta vb. 1. a usca, a zbici. 2. a slei, a epuiza, a distruge

zvârcoli vb. a se zbate, a se agita, a se zbuciuma, a se frământa

zvârli vb. 1. a arunca, a împrăştia, a lepăda, a risipi, a cheltui. 2. a se năpusti, a proiecta

zvârlitură f. v. aruncătură

zvon n. 1. veste, ştire, vorbe, in­formaţie. 2. susur, rumoare, murmur, zumzet

zvoni vb. 1. a se spune, a se vorbi, a se auzi. 2. a susura, a murmura

Comments are closed.